НовиниПроменя се бележката за изплатени суми

Служебната бележка за изплатени суми (чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ), която платци на доходи издават на физически лица е променена заради затруднения при попълването и от страна на гражданите.

От приходната агенция препоръчват служебните бележки, в които в редове 1 и 4 е посочена сума, намалена с нормативно признатите разходи да бъдат преиздадени с правилните стойности. От там ще уведомят в близките 5 дни физическите лица, които вече са подали данъчни декларации и данните в тях са неточни по посочените причини. По данни на НАП става дума за около 1500 души, които вече са подали декларацията си за доходите. От приходното ведомство са изпратили новия образец на служебната бележка и на всички фирми, които изплащат доходи, различни от трудови.и.

На гражданите, които искат да ползват отстъпката от 5% от данъка за довнасяне за ранно деклариране и плащане до 10 февруари и имат неточности във формуляра могат да подадат коригираща декларация, респ. да бъде представена нова служебна бележка без да губят правото на отстъпка.

Служебните бележки, които са издадени по старите образци (действали през 2013 г.) няма необходимост да бъдат преиздавани.Декларации 1 и 6 ще се подават едновременно

От 1 януари 2014 г. две от най-често подаваните месечни декларации – образец № 1 и образец № 6 , трябва да постъпват в НАП едновременно. Това се отнася за данните, които ще подават задължените лица за месеците след декември 2013 г., тоест за декларациите образец 1 и 6, които ще се подават например за месец януари 2014 г. (със срок за подаване до 25 февруари 2014 г). Това е записано в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. НАП ще приема двете декларации само ако декларираните месечни задължения с декларация образец № 6 са равни на изчислените задължителни осигурителни вноски, от подадените декларации образец № 1.Промени при единната сметка

Предвидени са и промени, свързани с усъвършенстване на единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски. Създава се правна възможност за разсрочване и отсрочване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски при облекчени условия за по-дълъг период и в по-голям размер. Целта е задължените лица във временно финансово затруднение да могат да обслужват текущите си задължения за данъци и осигурителни вноски, след като получат разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за данъци и осигурителни вноски, на които сроковете за плащане са изтекли и са включени в разрешението за отсрочване или разсрочване. Друга промяна, свързана с усъвършенстването на единната сметка, е възможността самоосигуряващите се лица да заявят кои задължения за осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване погасяват в случаите на няколко публични задължения, сроковете за които са изтекли.НАП ще следи за измами с ДДС

Органите по приходите ще извършват контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на страната, реши на първо четене парламентът. Органите по приходите, които ще осъществяват фискалния контрол, ще имат право да спират транспортни средства на фискални контролни пунктове, да изискват и извършват проверка на документите, придружаващи стоката, да извършват проверка и оглед на превозваната стока в транспортното средство и на мястото на получаването/разтоварването й и др. Фискалният контрол няма да се прилага по отношение на стоките под митнически режим.Промяна в почивните дни през Декември 2013

С решение на правителството 23 Декември беше обявен за неработен ден, като ще се отработва съботата преди това – 21 Декември. Това разместване е в допълнение на решението от предното правителство, с което 31 Декември, беше обявен за почивен ден, който се отработва на 14 Декември. Оставащите след коледните празници два работни дни – 27 и 30 Декември, са необходими на финансово-стопанските организации за приключване на годината и затова те остават работни.Back-To-Top