Услуги

Счетоводство

Услугите в сферата на счетоводството, които предлага Счетоводна Къща „Си Енд Кей“ са следните:
 • Абонаментно счетоводно обслужване при сключен двустранен договор;
 • Счетоводна обработка на фирми, работещи с валута;
 • Осчетоводяване на банкови документи;
 • Изготвяне на отчет за вземания от клиенти и за задължения към доставчици;
 • Следене на оборотите по ДДС, съставяне на дневници по ЗДДС и справка – декларация по ЗДДС
 • Подаване на справката – декларация по ЗДДС към НАП;
 • Подготвяне на документи за регистрация по ЗДДС;
 • Изготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им в НАП.
 • Представяне на юридическо или физическо лице пред органите на НАП;
 • Електронно банкиране;
 • Изготвяне на тримесечни отчети към БНБ;
 • Изготвяне на периодични финансови отчети;
 • Изготвяне на статистически тримесечни форми;
 • Изготвяне на оборотни ведомости;


Т Р З и Личен състав

 • Изготвяне на месечен анализ на брутните и нетните заплати, социалните осигуровки, ДЗПО, здравните осигуровки, ДДФЛ, болнични, надбавки. Месечният анализ ще бъде изготвян индивидуално по отдели;
 • Попълване на информация за осигурените лица за целите на Националния Осигурителен Институт (НОИ).
 • Информация относно ползван платен годишен отпуск и неплатен годишен отпуск;
 • Актуализиране на информацията в трудовите и осигурителните книжки (при промяна на условията на договора);
 • Попълване на необходимите документи при пенсиониране;
 • Попълване на необходимите документи за целите на Бюрата по труда;
 • Изготвяне и попълване на справка (анализ) за изплатените суми по граждански договор за целите на данъчните служби на годишна база;
 • Преизчисляване на доходите на осигурените лица във връзка с изискванията на Закона за Данъците върху Доходите на Физическите Лица;
 • Изготвяне на ведомост за изплащане на възнаграждения в зависимост от оговора:
  Трудов договор;
  Граждански договор;
  Договор за управление.
 • Попълване на фишове за работна заплата, когато има трудово правоотношение (трудов договор);
 • Попълване на сметка за изплатени суми по граждански договор, договор за управление.


Годишно приключване

 • Годишно счетоводно приключване, ГФО, годишна данъчна декларация,отчет за статистиката;
 • Изготвяне на годишните статистически форми и предоставянето им в НСИ;
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация за доходите на частно физическо лице;


Регистрации

Счетоводна къща C & K предлага на своите клиенти регистрации на юридически лица в следните институции:
 • Търговския регистър
 • Инспекцията по труда
 • Комисията за защита на лични данни
 • НАП – ДДС регистрации


Право

Клиентите на Счетоводна Къща „Си Енд Кей“ имат възможност да използват и услугите на адвокатите на фирмата в следните сфери на правото:


Вещно право

Проучване на собствеността и статута на имотите.
 • Изготвяне на предварителни и окончателни договори за прехвърляне на правото на собственост или други вещни права
 • Представителство при преговори и сключването на договори, свързани с инвестиции в строителството или покупко – продажбата на недвижими имоти
 • Защита на вещни права пред съд и представителство пред всички органи и лица, свързани със собствеността.


Семейнно и наследствено право

 • Родителски права и издръжка на деца
 • Защита по всички спорове, свързани с разводи
 • Спорове за попечителство над деца
 • Разводи
 • Издръжка
 • Настойничество и попечителство
 • Домашно насилие
 • Делба на семейно и наследствено имущество
 • Всички въпроси, възникващи при наследяване по закон и завещание
 • Процесуална защита на искове по Закона за наследството


Обликационно право

 • Подготовка и сключване на договори във всички области на частното право
 • Процесуална защита на облигационни права


Търговско право

 • Сключване на договори с купувачи, доставчици, представители на фирми
 • Оформянето на дружествени договори за различните видове търговски дружества
 • Учредяване, вливане, сливане, разделяне, отделяне и прекратяване на търговски дружества, сдружения, фондации, кооперации, граждански дружества
 • Преобразуване на търговски дружества


Административно право

 • Консултиране на клиентите ни при контакти с административни органи, комисии и професионални организации
 • Представляваме клиентите си пред административни органи, комисии или съдилища, както и пред професионални организации
 • Представляваме клиентите си при съдебни процедури на всички инстанции
 • Консултиране и подпомагане навлизащите в регулираните от държавата области


Наказателно право

 • Защита по всички видове наказателни дела


Трудово право

 • Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение
 • Обезщетение вследствие на трудова злополука


Застрахователни услуги

Счетоводна Къща „Си Енд Кей“ предлага на своите клиенти, като допълнителна услуга продуктите на всички застрахователни компании на българския пазар. По този начин имате възможност да изберете най-изгодната и подходяща за вас застраховка.

 • Автокаско – най-разпространената застраховка, осигуряваща различна степен на защита на Вашия автомобил
 • Гражданска отговорност – задължителна застраховка за всяко МПС
 • Имущество – малко популярна застраховка, но все по търсена. Позволява Ви да защитите вашето недвижимо и движимо имущество от пожар, природни бедствия, земетресение, кражба, ВиК аварии и различни други покрития по избор на клиента.
 • Медицинска застраховка – жизненонеобходима застраховка за всички пътуващи в чужбина, осигуряваща на застрахованото лице навременна и специализирана медицинска помощ. Може да се включат допълнителни рискове, според желанието на клиента
 • Живот – тепърва навлизаща сред Българите застраховка. Позволява на всеки един от нас да има спестени пари и лихва върху тях, пълна защита от злополуки , частична защита от заболявания и Данъчни облекчения.
 • Злополуки – осигурява защита от всякакъв род злополуки
 • Отговорности – доста популярна застраховка сред свободните професии. Доста от тях са задължителни. Целта е клиентите Ви да са подсигурени от случайни Ваши грешки.
 • Строително монтажни рискове – Тази застраховка е предназначена за инвеститорите, предприемачите, изпълнителите или подизпълнителите на всякакви социално-битови, промишлени, инженерингови и индивидуални строителни обекти.
 • Карго- Обект на тази застраховка са товари по време на международни и вътрешни превози.


Back-To-Top