Право

Клиентите на Счетоводна Къща „Си Енд Кей“ имат възможност да използват и услугите на адвокатите на фирмата в следните сфери на правото:


Вещно право

Проучване на собствеността и статута на имотите.
 • Изготвяне на предварителни и окончателни договори за прехвърляне на правото на собственост или други вещни права
 • Представителство при преговори и сключването на договори, свързани с инвестиции в строителството или покупко – продажбата на недвижими имоти
 • Защита на вещни права пред съд и представителство пред всички органи и лица, свързани със собствеността.


Семейнно и наследствено право

 • Родителски права и издръжка на деца
 • Защита по всички спорове, свързани с разводи
 • Спорове за попечителство над деца
 • Разводи
 • Издръжка
 • Настойничество и попечителство
 • Домашно насилие
 • Делба на семейно и наследствено имущество
 • Всички въпроси, възникващи при наследяване по закон и завещание
 • Процесуална защита на искове по Закона за наследството


Обликационно право

 • Подготовка и сключване на договори във всички области на частното право
 • Процесуална защита на облигационни права


Търговско право

 • Сключване на договори с купувачи, доставчици, представители на фирми
 • Оформянето на дружествени договори за различните видове търговски дружества
 • Учредяване, вливане, сливане, разделяне, отделяне и прекратяване на търговски дружества, сдружения, фондации, кооперации, граждански дружества
 • Преобразуване на търговски дружества


Административно право

 • Консултиране на клиентите ни при контакти с административни органи, комисии и професионални организации
 • Представляваме клиентите си пред административни органи, комисии или съдилища, както и пред професионални организации
 • Представляваме клиентите си при съдебни процедури на всички инстанции
 • Консултиране и подпомагане навлизащите в регулираните от държавата области


Наказателно право

 • Защита по всички видове наказателни дела


Трудово право

 • Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение
 • Обезщетение вследствие на трудова злополука