Т Р З и Личен състав

 • Изготвяне на месечен анализ на брутните и нетните заплати, социалните осигуровки, ДЗПО, здравните осигуровки, ДДФЛ, болнични, надбавки. Месечният анализ ще бъде изготвян индивидуално по отдели;
 • Попълване на информация за осигурените лица за целите на Националния Осигурителен Институт (НОИ).
 • Информация относно ползван платен годишен отпуск и неплатен годишен отпуск;
 • Актуализиране на информацията в трудовите и осигурителните книжки (при промяна на условията на договора);
 • Попълване на необходимите документи при пенсиониране;
 • Попълване на необходимите документи за целите на Бюрата по труда;
 • Изготвяне и попълване на справка (анализ) за изплатените суми по граждански договор за целите на данъчните служби на годишна база;
 • Преизчисляване на доходите на осигурените лица във връзка с изискванията на Закона за Данъците върху Доходите на Физическите Лица;
 • Изготвяне на ведомост за изплащане на възнаграждения в зависимост от оговора:
  Трудов договор;
  Граждански договор;
  Договор за управление.
 • Попълване на фишове за работна заплата, когато има трудово правоотношение (трудов договор);
 • Попълване на сметка за изплатени суми по граждански договор, договор за управление.


Годишно приключване

 • Годишно счетоводно приключване, ГФО, годишна данъчна декларация,отчет за статистиката;
 • Изготвяне на годишните статистически форми и предоставянето им в НСИ;
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация за доходите на частно физическо лице;


Регистрации

Счетоводна къща C & K предлага на своите клиенти регистрации на юридически лица в следните институции:
 • Търговския регистър
 • Инспекцията по труда
 • Комисията за защита на лични данни
 • НАП – ДДС регистрации