Счетоводство

Услугите в сферата на счетоводството, които предлага Счетоводна Къща „Си Енд Кей“ са следните:
 • Абонаментно счетоводно обслужване при сключен двустранен договор;
 • Счетоводна обработка на фирми, работещи с валута;
 • Осчетоводяване на банкови документи;
 • Изготвяне на отчет за вземания от клиенти и за задължения към доставчици;
 • Следене на оборотите по ДДС, съставяне на дневници по ЗДДС и справка – декларация по ЗДДС
 • Подаване на справката – декларация по ЗДДС към НАП;
 • Подготвяне на документи за регистрация по ЗДДС;
 • Изготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им в НАП.
 • Представяне на юридическо или физическо лице пред органите на НАП;
 • Електронно банкиране;
 • Изготвяне на тримесечни отчети към БНБ;
 • Изготвяне на периодични финансови отчети;
 • Изготвяне на статистически тримесечни форми;
 • Изготвяне на оборотни ведомости;